Your search results

RODO

Obowiązek informacyjny

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPMG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 15A lok. 1B

2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:

 1. listownie na adres: Mokotowska 15A lok. 1B
 2. przez e-mail: biuro@75properties.com

3) Dane osobowe pozyskane w związku z wysłaniem przez Panią/Pana formularza kontaktowego będą przetwarzane w następujących celach:

 1. związanych z realizacją odpowiedzi na formularz,
 2. udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
 3. udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

 1. c.

niezbędność do przyjęcia formularza, sformułowania odpowiedzi na formularz kontaktowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
 2. organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

6) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

7) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. czasu niezbędny do sformułowania odpowiedzi na formularz,
 2. przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
 3. okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych 
danych osobowych,
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na 
przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, 
w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu 
czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 6. przenoszenia swoich danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

9) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

10) Pana/Pani dane nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Compare Listings